کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Mailslot

C1100-60229

Mail slot assembly – Front panel disk insertion/removal mechanism – Includes sensors

C1705-60229

Mailslot assembly – Front panel mechanism for removing or inserting the optical disks – Includes sensors