کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Maintenance Kit

C4481A

۷۳GB SureCare maintenance kit – Includes a 73GB hot swap drive, a power supply module, and a…

C4482A

۳۶GB SureCare maintenance kit – Includes a 36GB hot swap drive, a power supply module, and a…

234468-B21

Fiber Channel (FC) Troubleshooting kit – Includes manual, duplex FC adaptor, short wave FC loopback cable, 1.8m…