کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Memory (IC)

1818-6527

۵۱۲kB, 50ns EDO VRAM video memory IC – Plugs into sockets on system processor board – (Two…