کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Memory Module

۵۱۲MB battery backed write cache (BBWC) memory module, 72B wide – Does not include batteries – For…

0231A967

X610 1GB DDR2 SDRAM memory – 1GB, DDR2, SDRAM memory module – Must use two memory modules…

398645-001

۵۱۲MB battery backed write cache (BBWC) memory module, 533MHz, DDR2 – Has three edge connectors for backup…

398645-001

۵۱۲MB battery backed write cache (BBWC) memory module, 533MHz, DDR2 – Has three edge connectors for backup…

451792-001

۵۱۲MB Batery Backed Write Cache (BBWC) module – DDR2-533MHz, 72-bit wide – For HP Smart Array P410i…

۱GB flash backed write cache (FBWC) memory module, 72-bit wide – Does not include the controller board…

۱۲۸MB battery backed write cache (BBWC) module – for Smart Array 641 Ultra320 controller, Smart Array 642…