کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Memory

5070-6915

Compact Flash (CF) memory card for the MSM765zl Premium Multi-Service Mobility (MSM) Controller module – Comes pre-loaded…

5070-5148

Compact Flash (CF) memory card for the HP ONE services module – Comes pre-loaded with the service…

20-01CSA-08

۱۲۸MB, 200-pin, SDRAM, 100MHz memory module – For MS610-CA 512-MB option

MS320-CA

۱۲۸MB EDO RAM memory upgrade kit – Includes matched pair of 64MB, 60ns, EDO