کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Motor

410648-001

Y-axis motor assembly – Contains motor which drives robot up and down

410649-001

Cross Link (CLM) motor and shuttle assemblies – The CLM motor assembly has a single motor with…

C5150-60023

Vertical drive assembly – Controls the vertical motion for the translate frame – Includes motor, belt and…