کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Mount Kit

5070-6019

Wall mounting kit – Includes dry wall screws and dry wall anchors to secure the Access Point…

5070-6549

Wall mounting kit – Includes four dry wall screws, four dry wall anchors, and one locking screw…

A6519A

Pedestal mount kit – Mount up to two desktop disk system 2100 arrays into a deskside pedestal

694720-001

Mount assembly for Stationary Power Adapter (SPA) and Stationary Communications Controller (SCC) board – For revision-1 library…