کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Mouse

417966-001

PS/2 two-button mouse with scrolling wheel – Has 1.75m (69in) long cable with 6-pin mini-DIN connector (Option…

537748-001

PS/2 optical scroll wheel mouse (Jack Black color) – Has 1.75m (69in) long cable with 6-pin mini-DIN…

327716-001

PS/2 three-button mouse (Opal white) – Has attached 2.13m (7.0ft) long cable with Green 6-pin mini-DIN connector

537748-001

PS/2 optical scroll wheel mouse (Jack Black color) – Has 1.75m (69in) long cable with 6-pin mini-DIN…