کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

MUX Panel

5062-3066

Direct distribution panel (DDP) – External MUX panel – Has eight 25-pin RS-232C ports – (Part of…

5062-3054

Active distribution panel (ADP II) – External MUX panel – Has eight 25-pin RS-232C ports

5063-2771

Active distribution panel (ADP) – External MUX panel – Has eight 25-pin RS-422 ports – (Part of…

5063-2770

Active distribution panel (ADP I) – External MUX panel – Has eight 25-pin RS-232C ports