کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Optical Unit

C1119M

۲۲۰mx 2 drive, 24 slot StorageWorks 9.1GB entry-level optical storage jukebox

C1118M

۲۲۰mx 1 drive, 24 slot StorageWorks 9.1GB entry-level optical storage jukebox