کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Pedestal

A6979-04001

Pedestal kit – Includes parts required to change from the rack mount configuration to deskside pedestal

A6726A

Pedestal conversion kit – Converts rack mount server to a pedestal configuration – Includes power cord

A9903A

Pedestal configuration kit – Includes parts needed to convert from rack mount to pedestal

A9904A

Pedestal configuration kit – Includes parts needed to convert from rack mount to pedestal

A6979-04001

Pedestal kit – Includes parts required to change from the rack mount configuration to deskside pedestal