کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Picker Assembly

C1708-60240

Carriage/picker assmebly – Transports disks between the mailslot, storage slots, and the optical drive (Picker can also…

C1100-60140

Carriage/picker assembly – Transports disks between the mail slot, storage slots, and the optical drive (the picker…

C1118-60040

Carriage/picker assembly – Transports disks between the mail slot, storage slots, and the optical drive (The picker…

C5150-60027

Cartridge picker assembly with motors – Cartridge holding mechanism – Transports cartridges between the storage slots and…

A5597-69001

Picker assembly (hand/camera) – Transports tape cartridges between the storage slots and the tape drives – Reads…