کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Plastics Kit

327319-001

Miscellaneous plastic kit – Includes option board retainer, blank option board bracket, power supply fan guard, power…

412208-001

Plastics kit – Includes drive ejector, front bezel, device blank, expansion slot covers, T-10 and flathead 1/4-inch…

414063-001

Miscellaneous plastics – Contains left and right handle covers, screws for endcaps, handles, and rear cage (qty…

610100-001

Hardware and plastics kit – Heatsink blank, left DIMM baffle, right DIMM baffle, enclosure connector cover

468601-001

Hardware and plastics kit – Includes Battery Backed Write Cache (BBWC) cable shield, cache module battery tray,…

412208-001

Plastics kit – Includes drive ejector, front bezel, device blank, expansion slot covers, T-10 and flathead 1/4-inch…

531223-001

Plastics kit – Includes a heatsink blank, DIMM baffle, battery tray, and enclosure connector cover

365962-001

Plastics kit – Includes four feet (Graphite color), stand-off bumper, cable clip, PCI retainer clip, PCI latch…

619821-001

Miscelaneous plastics and hardware kit – Includes a heatsink blank, left and right side DIMM baffles (with…