کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Plate

686746-001

۴-bay large form factor (LFF) non-hot-plug hard drive backplate assembly – Metal plate with slots for the…

5003-1571

Metal adapter plate – For mounting the Access Point to a location where, for example, an MSM335…

5184-7529

Metal mounting plate – Metal plate with four side retaining tabs and a bottom locking tab –…

5003-1583

Blank module cover plate – Used to cover empty module slots in the switch system cabinet

430371-001

Processor fan bracket plate – Retains the processor fan cage to the top of the fan backplane…

686746-001

۴-bay large form factor (LFF) non-hot-plug hard drive backplate assembly – Metal plate with slots for the…

1390-0489

Striker plate (self adhesive) – Located on cabinet left side cover

430371-001

Processor fan bracket plate – Retains the processor fan cage to the top of the fan backplane…