کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Plug

70-40685-01

AC plug assembly – Connects from rear of 2P drawer to behind power supplies

70-40685-02

AC plug assembly – Connects from rear of 2P drawer to behind power supplies

70-40685-01

AC plug assembly – Connects from rear of 2P drawer to behind power supplies

70-40685-02

AC plug assembly – Connects from rear of 2P drawer to behind power supplies