کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Power Module

9100-5338

Power supply module (Leader Electronics T48190800IS) – 220-240VAC input, 48-52Hz – 19VDC output, 800mA (Israel) – Power…

0957-2229

Power module (wall mount)- Input voltage 220-250VAC, 47/53Hz – Output voltage 13VDC, 800mA, 10.4 watts

5188-5678

Power supply module – Complete modular assembly (plugs directly into the wall receptacle) – 13VDC, 1A output…

3C12VBR

AC power module (Plugs directly into the wall socket) – 12W external power module (100-240VAC, 50-60Hz nominal…

0950-2809

Power supply module (Leader Electronics LS-A3450-ADT) – 240VAC input, 47-53Hz – 19VDC output, 800mA, 15W (China) –…

0950-3267

Power supply module (Leader Electronics LS-A1548-ADT1) – 100VAC input, 50/60Hz – 19VDC output, 800mA (Japan) – Power…

9100-5341

Power supply module (Leader Electronics T48190800HK) – 200VAC input, 48-52Hz – 19VDC output, 800mA (Hong Kong) –…

3C12VME

AC power module (Plugs directly into the wall socket) – 12W external power module (100-240VAC, 50-60Hz nominal…

9100-5336

Power supply module (Leader Electronics T48190800AU) – 220-240VAC input, 48-52Hz – 19VDC output, 800mA (Australia) – Power…

9100-5510

Wall mount type power supply module (transformer, Leader Electronics) – 240VAC input, 47-53Hz – 8VAC output at…