کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Power Supply Kit

C9261A

Ultrium Library Redundant power supply kit – Includes one chassis and two plug-in power supply modules

A4676AR

Redundant power supply kit for SDLT and Ultrium libraries – Includes one chassis and two plug-in power…