کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Processor Support

A6689A

PA-RISC 8700 processor support module for 650 and 750MHz processors – Provides power for two processors –…

A6799A

PA-RISC 8700 processor support module – Provides power for two processors – One required for every two…