کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Processor Upgrade

D9199A

Intel Pentium III Xeon processor upgrade – Includes one 700MHz (Cascades, 1MB Level-2 cache, Slot 2) processor