کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Processor

672336-001

Intel Xeon E5-2658 Eight-Core 64-bit processor – 2.10GHz (Sandy Bridge-EP, 20MB Level-3 cache, Intel QuickPath Interconnect (QPI)…

725282-001

Intel Xeon E3-1220 v3 Quad-Core 64-bit processor – 3.10GHz (Haswell, 8MB Level-3 cache, Direct Media Interface (DMI)…

730248-001

Intel Xeon E5-2643 v2 Six-Core 64-bit processor – 3.50GHz (Ivy Bridge-EP, 25MB Level-3 cache, Intel QuickPath interconnect…

590326-001

Intel Xeon X3430 Quad-Core 64-bit processor – 2.40GHz (Lynnfield, 8MB Level-3 cache, Direct Media Interface (DMI) speed…

594886-001

Intel Xeon E5630 Quad-Core 64-bit processor – 2.53GHz (Westmere), 12MB Level-3 cache, Intel QuickPath Interconnect (QPI) speed…

392168-001

Intel Pentium 4 processor 630 – 3.0GHz (Prescott with Hyper-Threading, 800MHz front side bus, 2MB Level-2 cache,…