کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Rail Kit

5070-0145

Rail rack mounting kit – For mounting zl or 6600 series switches in any EIA-standard 19-inch telco…

A3724-60003

Rail kit – Includes one plenum shroud, two rails, four 10-32 sheet metal nuts, four 10-32×0.625 screws,…

5184-6986

Rack mount kit (HH3C4.150.0176MX) – Includes two rack mounting bracket with integrated cable guide – Mounts to…