کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Reader

231676-001

Bar code reader kit – Includes reader with attached cable and two screws – Does not include…

341312-001

Barcode reader assembly – For StorageWorks SSL1016 DLT 1 autoloader, StorageWorks SSL1016 SDLT autoloader, or StorageWorks SSL1016…

341312-001

Barcode reader assembly – For StorageWorks SSL1016 DLT 1 autoloader, StorageWorks SSL1016 SDLT autoloader, or StorageWorks SSL1016…

231676-001

Bar code reader kit – Includes reader with attached cable and two screws – Does not include…