کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Retainer

1400-1497

Cable retainer – Metal bracket with Velcro strap – Holds 90-degree cable connector to 50-pin port on…

5062-3351

Transceiver retainer (metal bracket) – Screws to the AUI connector port standoffs – (On the J2609A AUI…

313825-001

AC power cord retainer kit – Includes three styles of clips to retain the power cord in…

5062-3351

Transceiver retainer (metal bracket) – Screws to the AUI connector port standoffs – (On the J2609A AUI…