کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Rod

5003-0542

EIA (long) rod for rack integration kit – 10U form factor

5003-0539

EIA (long) rod for rack integration kit – 10U form factor

C1118-60087

Shield rod – Prevents the flex cable (Going to the carriage/ picker assembly) from being entangled in…

C1100-60087

Shield rod – Prevents the flex cable (Going to the carriage/picker assembly) from being entangled in the…

C1118-60042

Carriage guide rod – Guides the carrriage/picker assembly in its vertical travel

C1100-60042

Carriage guide rod – Guides the carriage/picker assembly in its vertical travel

C1708-60042

Carriage guide rod – Guides the carriage/picker assembly in its vertical travel

5003-0539

EIA (long) rod for rack integration kit – 10U form factor

5003-0542

EIA (long) rod for rack integration kit – 10U form factor