کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Screw

154954-001

Screws kit – Includes taptite, T-15, oval-head, 6-32x.312-inch, TF, HI/TP, and shoulder, 6-32x.335-inch, Torx-15

344675-003

Screw kit – Includes twenty one each #6-32L6, P-HD(+), six each #6-32L6, FLNG/HEX(+), ten each #6-32L8, FLNG/UNI,…

265675-001

Replacement screws – With washer that allows the hard drive to be correctly installed in the top…