کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Sensor

203039-B22

Sensors option kit – For Console Management Controller (CMC) – Includes one temperature sensor, one vibration sensor,…

228279-001

Humidity sensor – Only used with the Console Management Controller (CMC)

203039-B24

Smoke sensor option kit – For Console Management Controller (CMC) – Includes smoke detector assembly, hardware, and…

228277-001

Intrusion sensor – Only used with the Console Management Controller (CMC)

228276-001

Temperature sensor – Only used with the Console Management Controller (CMC)