کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Shield Kit

A6153-67053

Thermal sheet metal kit – Includes a power supply filler panel, processor air flow baffle, and a…