کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Shroud

5064-9737

Cable shroud for the GT310 Windows based terminal – Does NOT include mounting clips – Mounts to…