کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Solenoid

351134-001

Load port release solenoid – Left side – Contains four sensor cables and one solenoid cable

412483-001

Door latch solenoid kit – Includes one left solenoid, one right solenoid, and four screws

351135-001

Load port release solenoid – Right side – Contains four sensor cables and one solenoid cable