کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Speaker

394779-001

Chassis speaker – 40mm (1.6in) by 28mm (1.1in) oval speaker – 2.0W, 4ohms