کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Stand

C4361-60087

Vertical stand – ‘C’ shaped, plastic (Flint Gray) – Clips on side of drive case – Package…

D2335-60003

Tower stand kit – Includes two ‘T’ shaped stand halves, two extenders, and drive bay door –…