کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Standoff

0380-4051

Hex standoff – 18mm (0.7in) long, male, 3.0cm (1.18in) x 0.5cm (0.19in) Thread (TH), RoHS, Single Board…

0380-4051

Hex standoff – 18mm (0.7in) long, male, 3.0cm (1.18in) x 0.5cm (0.19in) Thread (TH), RoHS, Single Board…