کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Status Panel

C7444-67204

LCD display – Includes display, ribbon cable, power/reset switch, and cable for power/reset switch

A7844-04063

LED status panel and speaker assembly – Includes the status panel PC board, speaker, and mounting plate

A6752-67005

Front display panel – Has seven activity LEDs, power button, metal mounting bracket, and 36.8cm (14.5in) long…