کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Tape

621742-001

HPE StorageWorks LTO-5 Ultrium tape drive – Provides direct attach data protection for the adjacent server and…

621742-001

HPE StorageWorks LTO-5 Ultrium tape drive – Provides direct attach data protection for the adjacent server and…

602101-001

ESL Ultrium 3280 tape drive – Linear Tape Open (LTO5), Fiber Channel (FC)

882280-001

StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Tape Assure Advanced (TAA) internal tape drive – 30TB compressed capacity, 12TB native,…

841388-001

Ultrium LTO-7 Ultrium 15750 Fibre Chanel (FC) full height (LFF) internal tape drive – 300TB compressed capacity,…

882281-001

StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 external tape drive – 30TB compressed capacity, 12TB native, 300MB/sec native transfer rates,…

882279-001

StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 internal tape drive – 30TB compressed capacity, 12TB native, 300MB/sec native transfer rates,…

708913-001

۴GB G3 StoreEver LTO-4 Ultrium 1840 tape drive – Fiber Channel (FC), Enterprise Systems Library (ESL)