کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Terminator (Product)

A6531A

Low voltage differential/single-ended SCSI terminator – Has 68 pin high density (M) connector with thumbscrews

A5296A

Low Voltage Differential (LVD)/Eingle-ended (SE) SCSI terminator – Has 68 pin very high density connector with thumbscrews

C2364A

Low voltage differential/single-ended SCSI terminator – Has 68-pin high density (M) connector with thumbscrews

C2370A

Low Voltage Differential (LVD)/Single-ended (SE) SCSI terminator – Has 68 pin very high density connector with thumbscrews

C5738A

Low Voltage Differential/Single-Ended active multimode SCSI terminator – Has 68-pin high density (M) connector with thumbscrews