کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Terminator

1250-0207M

۵۰ ohm BNC (M) terminator – Attaches to free female end of the ThinLAN tee connector

5092-0933

Reverse Polarity SubMiniature version A (RP-SMA) 50ohm terminator – Used with non-diversity (two cable) antenna systems to…

401953-001

SCSI terminator PC board assembly – 16-bit active internal terminator with 96-pin (F) connector

BA35X-ME

SCSI terminator PC board assembly – 16-bit active internal terminator with 96-pin (F) connector

413301-001

Active Wide Single-Ended SCSI terminator – With 68-pin high density (M) connector with thumbscrews

413301-001

Active Wide Single-Ended SCSI terminator – With 68-pin high density (M) connector with thumbscrews

5183-2408

Ultra Wide Single-Ended SCSI terminator – Has 68-pin high density (M) connector with thumbscrews – Used on…

C5645-60010

Single-Ended passive SCSI-2 terminator – Has 50-pin high density (M) connector with latch/clips