کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Tie Kit

J1512B

Tie kit for Rack System – Used to attach two E41 or U41 cabinets together

J1513B

Tie kit for Rack System/E33 or U33 – Used to attach two E33 or U33 cabinets together

J1512B

Tie kit for Rack System – Used to attach two E41 or U41 cabinets together

J1513B

Tie kit for Rack System/E33 or U33 – Used to attach two E33 or U33 cabinets together

J1512B

Tie kit for Rack System – Used to attach two E41 or U41 cabinets together