کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Training Kit

C3310-90023

Self paced training kit for PC disk arrays – Includes service manual, NTSC format video (VHS), and…

C3310-90024

Self paced training kit for PC disk arrays – Includes service manual, PAL format video (VHS), and…

C3310-90023

Self paced training kit for PC disk arrays – Includes service manual, NTSC format video (VHS), and…

C3310-90024

Self paced training kit for PC disk arrays – Includes service manual, PAL format video (VHS), and…

5064-1927

Self paced service training kit for NetServer E40 – Contains student workbook, final exam and return mailer

D3330-60003

Self paced training kit for NetServer LS family – Includes service manual, NTSC format video (VHS), and…

5064-0771

Self paced service training kit for NetServer E30 – Contains student workbook, final exam and return mailer

D7002A

Self paced training kit for NetServer Rack – Includes CD-ROM, installation video, sales and marketing CD-ROM, and…

D3310-60003

Self paced training kit for NetServer LC family – Includes service manual, NTSC format video (VHS), and…

D3353-80208

Self paced training kit for NetServer LH series – Includes student workbook, service manual, and test return…