کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Transformer

0950-1938

Ferro-resident power transformer T2 (ACDC 53467) – 50Hz, 300VDC output – Use ONLY with ‘ITT’ power supply

0950-1942

Ferro-resident power transformer T2 (ACDC 53472) – 60Hz – Use ONLY with ‘ACDC’ power supply

0950-1937

Ferro-resident power transformer T1 (ACDC 53466) – 60Hz, 300VDC output – Use ONLY with ‘ITT’ power supply

0950-1939

Ferro-resident power transformer T1 (ACDC 53465) – 50Hz, 300VDC output – Use ONLY with ‘ITT’ power supply

0950-1940

Ferro-resident power transformer T2 (ACDC 53468) – 60Hz, 300VDC output – Use ONLY with ‘ITT’ power supply

0950-1941

Ferro-resident power transformer T1 (ACDC 53470) – 60Hz – Use ONLY with ‘ACDC’ power supply