کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Tray Assembly

189940-001

Optical/floppy drive mounting tray assembly – ‘U’ shaped tray that provides support for the optical and floppy…

189940-001

Optical/floppy drive mounting tray assembly – ‘U’ shaped tray that provides support for the optical and floppy…