کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Tray Kit

0231A984

A6616 chassis accessory kit – Includes the RPE-X1 module carrier tray assembly and one half-width blanking panel…

JC497-61101

A6616 chassis accessory kit – Includes the RPE-X1 module carrier tray assembly and one half-width blanking panel…

D2199A

Drive mounting tray kit – 5.25-inch wide tray for 5.25-inch removable media drives (and hard drives in…

D2199A

Drive mounting tray kit – 5.25-inch wide tray for 5.25-inch removable media drives (and hard drives in…

JC497-61101

A6616 chassis accessory kit – Includes the RPE-X1 module carrier tray assembly and one half-width blanking panel…

0231A984

A6616 chassis accessory kit – Includes the RPE-X1 module carrier tray assembly and one half-width blanking panel…

199880-001

Hot-plug hard drive tray kit – Fast Wide SCSI-2, 1-inch or 1.6-inch, 68-pins – Converts a normal…

199655-001

Hot-plug hard drive tray kit – Fast Wide SCSI-2, 1.6-inch, 68-pins – Converts a normal hard drive…

D8228-63044

Hard drive adaptor tray kit (Flint Gray) – For mounting 3.5-inch hard drive in 5.25-inch drive bay…

199506-001

Hot-plug hard drive tray kit – Fast SCSI-2, 1.6-inch, 50-pins – Converts a normal hard drive into…

242593-001

Hot-plug hard drive tray kit – Fast SCSI-2, 1-inch or 1.6-inch, 50-pins – Converts a normal hard…