کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Tray

532390-001

DVD optical drive tray aseembly – Includes the tray and 665mm (36.1 inches) long straight end to…

D3349B

Hot swap drive module tray kit – Quartz gray – ‘Hot Swap’ drive module tray kit (Quartz…

D2198B

Hard drive mounting tray kit (package of 3) – Hard drive mounting tray kit (package of 3)…

D2198A

Hard drive mounting tray kit (package of 3) – For mounting a 3.5-inch hard disk drive in…

C2260-60078

Drive mounting tray (Dove Gray) – For mounting a 3.5-inch hard disk drive in a 5.25-inch drive…

J1518A

Rack mounted retractable tray for keyboard and mouse – Quartz Gray

5002-3748

Mounting tray for 5.25-inch drives – NOTE: This tray is expected to fit correctly in a NetServer…

532390-001

DVD optical drive tray aseembly – Includes the tray and 665mm (36.1 inches) long straight end to…

P2452A

Hot-swap drive tray – For mounting third party drives in HP NetServer LP1000r, LP2000r – Hot-Swap Drive…

C7200-60044

Magazine tray/slide assembly – Does not include door – 2 used for each level