کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

UPS

438769-B31

R8KVA Uninterruptible Power System (UPS) – 6U form factor (International)

407415-D71

R5500XR Uninterruptible Power Supply (UPS)- Whole unit (North America or Japan)

407391-001

High voltage UPS R3000h XR-NA or UPS R3000h XR-JPN whole unit replacement – 200/208/220/230/240VAC, 50/60Hz – Has…

222384-001

High voltage UPS R3000h XR-NA or UPS R3000h XR-JPN whole unit replacement – 200/208/220/230/240VAC, 50/60Hz – Has…

192186-B31

High voltage UPS R3000e XR-INT – 200/208/220/230/240VAC, 50/60Hz, 3000VA, 2700W – Uses a detachable power cord –…

5065-7258

High voltage UPS R3000h XR-NA or UPS R3000h XR-JPN whole unit replacement – 200/208/220/230/240VAC, 50/60Hz – Has…

AF426A

HPE Rack Uninterruptible Power System R5500 (North America or Japan)

AF421A

HPE R1.5 VA 1U Uninterruptible Power System – (Japan, Taiwan)

407416-B31

Whole unit replacement – R5500 XR series Uninterruptible Power Supply (International)

769753-001

R12000 DirectFlow – 1U Rackmount Uninterruptible Power System with card

192186-AR1

High voltage UPS R3000i XR-SA – 200/208/220/230/240VAC, 50/60Hz, 3000VA, 2700W – Has attached power cord with BS-546…