کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Voltage Regulator

299306-001

Voltage regulator module – For either 5.0VDC or 12.0VDC nominal input voltage, Output voltage ranges from 1.3VDC…