کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Workstation

A4802A

System management station – Includes HP-9000 712/60MHz workstation with HP-UX OS and V22xx test station software preloaded

A4802D

System management station – Includes HP-9000 B180L workstation with HP-UX OS and V22xx test station software preloaded

A4802B

System management station – Includes HP-9000 712/100MHz workstation with HP-UX OS and V22xx test station software preloaded