کتابخانه به روز از اطلاعات فنی قطعات سرور و متعلقات از سایت های سازنده گان با بیش از 53000 آیتم!

برای بستن ESC را بزنید

Yoke

9140-1256

CRT deflection yoke assembly – For display picture tube – CRT Yoke Assembly – for Display Picture…

9140-1256

CRT deflection yoke assembly – For display picture tube – CRT Yoke Assembly – for Display Picture…